Algemene voorwaarden - Parlangi cvso

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u zich aanmeldt bij Parlangi. We beschrijven hoe we werken en wat uw rechten en plichten zijn bij het inschrijven. 

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden wordt gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden:

 • Gelieerde onderneming: een entiteit die zeggenschap heeft, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij "zeggenschap" betekent dat zij 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere stemgerechtigde effecten bezit voor de verkiezing van de bestuurders of een andere beheersautoriteit.
 • Account betekent een uniek account dat voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.
 • Land verwijst naar: België
 • Bedrijf (in deze overeenkomst aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar Parlangi cvba-so, Molenstraat 76, 2560 Nijlen.
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Gratis Proefabonnement verwijst naar een beperkte periode die gratis kan zijn bij de aankoop van een Abonnement.
 • Goederen verwijzen naar de artikelen die op de Service te koop worden aangeboden.
 • Bestellingen zijn een verzoek van U om Goederen van ons te kopen.
 • Service verwijst naar de website.
 • Abonnementen verwijzen naar de diensten of toegang tot de Service die Parlangi aan U aanbiedt op basis van een abonnement.
 • Voorwaarden (ook wel "Voorwaarden" genoemd) betekenen deze Voorwaarden die de volledige overeenkomst tussen U en het Bedrijf vormen met betrekking tot het gebruik van de Dienst.
 • Sociale mediadienst van derden betekent alle diensten of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of diensten) die door een derde partij worden geleverd en die door de Dienst kunnen worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gesteld.
 • Dewebsite verwijst naar Parlangi, toegankelijk via https://www.parlangi.com.
 • U bedoelt de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het bedrijf, of een andere rechtspersoon namens welke deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, al naar gelang het geval.

Erkenning

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van deze Service en de overeenkomst tussen U en Parlangi. In deze Algemene Voorwaarden worden de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Dienst uiteengezet.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Algemene Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Service.

Door de toegang tot of het gebruik van de Service gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Als U het niet eens bent met enig deel van deze Algemene Voorwaarden, dan mag U de Service niet gebruiken.

U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar of toestemming heeft van uw ouder(s) of oudervoogd om zich te abonneren op de diensten van Parlangi.

Uw toegang tot en gebruik van Parlangi is ook afhankelijk van uw acceptatie en naleving van het Privacybeleid van Parlangi. Ons Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw persoonlijke gegevens wanneer u de Applicatie of de Website gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze Service gebruikt.

Abonnementen

Door u te abonneren op Parlangi, garandeert u dat u wettelijk in staat bent om bindende contracten af te sluiten.

Uw gegevens

Een projectabonnement is gratis voor U als gebruiker. De kosten van projecten worden gedragen door de organisatie die het project organiseert en door Parlangi zelf.  

Als U zich wilt abonneren op een betaalde dienst, wordt U gevraagd bepaalde informatie te verstrekken, waaronder Uw naam, Uw e-mail, Uw telefoonnummer, Uw creditcardnummer, de vervaldatum van Uw creditcard, Uw adres.

U vertegenwoordigt en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht heeft om een credit- of debitcard(s) of andere betaalmethode(n) te gebruiken in verband met een Bestelling; en dat (ii) de informatie die u aan ons verstrekt waar, juist en volledig is.

Door dergelijke informatie in te dienen, verleent u ons het recht om de informatie te verstrekken aan betalingsverwerkende derden om de uitvoering van uw bestelling te vergemakkelijken.

Abonnement Annulering

Wij behouden ons het recht voor om Uw Abonnement te allen tijde te weigeren of te annuleren om bepaalde redenen, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • beschikbaarheid van de dienst
 • Fouten in de beschrijving of prijzen van de abonnementen
 • Fouten in uw bestelling

Wij behouden ons het recht voor om Uw Abonnement te weigeren of te annuleren indien fraude of een ongeoorloofde of illegale transactie wordt vermoed.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

We zijn voortdurend bezig met het updaten van onze diensten. De Service kan verkeerd geprijsd zijn, onnauwkeurig worden beschreven of niet beschikbaar zijn, en we kunnen vertraging ondervinden bij het updaten van informatie over onze Services en in onze reclame op andere websites.

Wij kunnen niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie, waaronder prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en diensten. Wij behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.

Prijzenbeleid

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om haar prijzen te allen tijde te herzien alvorens een Bestelling te aanvaarden.

De vermelde prijzen kunnen door Parlangi na aanvaarding van een bestelling worden herzien in geval van een gebeurtenis die van invloed is op de levering als gevolg van overheidsoptreden, wijziging van de douanerechten, hogere verzendkosten, hogere kosten voor deviezen en andere zaken die buiten de controle van Parlangi vallen. In dat geval hebt u het recht om uw bestelling te annuleren.

Betalingen

Alle abonnementen zijn onderworpen aan een eenmalige betaling, met de mogelijkheid van maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse verlengingen. De betaling kan worden gedaan via verschillende betalingsmethoden die wij ter beschikking hebben.

Betaalkaarten (creditcards of debetkaarten) zijn onderworpen aan validatiecontroles en autorisatie door uw kaartuitgever. Als wij niet de vereiste autorisatie ontvangen, zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering van uw bestelling.

Abonnementen

Abonnementsperiode

De Service of sommige delen van de Service zijn alleen beschikbaar met een betaald Abonnement. U wordt vooraf gefactureerd op een terugkerende en periodieke basis, afhankelijk van het type Abonnementsplan dat u selecteert bij de aankoop van het Abonnement.

Aan het einde van elke periode wordt Uw Abonnement automatisch verlengd onder exact dezelfde voorwaarden, tenzij U het annuleert of Parlangi het annuleert.

Abonnementsannuleringen

U kunt de verlenging van uw Abonnement annuleren via de pagina met uw Accountinstellingen of door contact op te nemen met het Bedrijf. U ontvangt geen restitutie van de kosten die U reeds voor Uw huidige Abonnementsperiode heeft betaald en U heeft tot het einde van Uw huidige Abonnementsperiode toegang tot de Service.

Facturatie

U dient het bedrijf te voorzien van nauwkeurige en volledige factuurgegevens, inclusief volledige naam, adres, staat, postcode, telefoonnummer en informatie over een geldige betaalmethode.

Indien automatische facturering om welke reden dan ook niet plaatsvindt, zal het Bedrijf een elektronische factuur uitreiken waarin wordt aangegeven dat u handmatig moet handelen, binnen een bepaalde termijn, met de volledige betaling die overeenkomt met de factureringsperiode zoals aangegeven op de factuur.

Tariefwijzigingen

De Vennootschap kan, naar eigen goeddunken en op elk moment, de Inschrijvingskosten wijzigen. Elke wijziging van de Inschrijvingsvergoeding wordt van kracht aan het einde van de op dat moment geldende Inschrijvingsperiode.

Parlangi verstrekt U een redelijke voorafgaande kennisgeving van elke wijziging in de Abonnementsgelden om U in de gelegenheid te stellen Uw Abonnement te beëindigen voordat deze wijziging van kracht wordt.

Uw voortgezette gebruik van de Service na het van kracht worden van de wijziging van de Abonnementsgelden houdt in dat U akkoord gaat met de betaling van het gewijzigde Abonnementsgeldenbedrag.

Restituties

Behalve wanneer dit wettelijk verplicht is, worden betaalde abonnementsgelden niet gerestitueerd.

Bepaalde verzoeken om terugbetaling van inschrijvingen kunnen door de Vennootschap per geval worden overwogen en naar eigen goeddunken van Parlangi worden ingewilligd.

Gratis proefabonnement

De Vennootschap kan, naar eigen goeddunken, een Abonnement met een Gratis Proefabonnement voor een beperkte periode aanbieden.

Het kan zijn dat u uw factuurgegevens moet invoeren om u aan te melden voor de gratis proefperiode.

Als u uw factuurgegevens invoert bij het aanmelden voor een Gratis Proefabonnement, wordt u pas na afloop van het Gratis Proefabonnement door het Bedrijf in rekening gebracht. Op de laatste dag van de Gratis Proefperiode, tenzij U Uw Abonnement heeft opgezegd, worden automatisch de toepasselijke Abonnementsgelden voor het door U gekozen type Abonnement in rekening gebracht.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (i) de voorwaarden van het Gratis Proefaanbod te wijzigen, of (ii) een dergelijk Gratis Proefaanbod te annuleren.

Gebruikersaccounts

Wanneer U een account bij ons aanmaakt, dient U ons te allen tijde correcte, volledige en actuele informatie te verstrekken. Als U dit niet doet, vormt dit een inbreuk op de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van Uw account op onze Service.

U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Service is of bij een Social Media Service van een derde partij.

U gaat ermee akkoord uw wachtwoord niet aan een derde partij bekend te maken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

U mag niet als gebruikersnaam de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of die niet rechtmatig beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk dat onderworpen is aan rechten van een andere persoon of entiteit dan U zonder de juiste toestemming, of een naam die anderszins beledigend, vulgair of obsceen is.

Intellectueel Eigendom

De Service en de oorspronkelijke inhoud ervan (met uitzondering van Content die door U of andere gebruikers wordt geleverd), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Parlangi en haar licentiegevers.

De Dienst is beschermd door het auteursrecht, het handelsmerk en andere wetten van zowel het land als het buitenland.

Onze handelsmerken en trade dress mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Parlangi.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Parlangi.

Parlangi heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat Parlangi niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden u ten zeerste aan om de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van de websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beëindiging

Wij kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het geval dat u deze Algemene Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging zal uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Service.

Beperking van de aansprakelijkheid

Niettegenstaande eventuele schade die U zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van Parlangi en een van haar leveranciers onder enige bepaling van deze Voorwaarden en Uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat U daadwerkelijk via de Dienst hebt betaald.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel), verlies van privacy als gevolg van of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de Dienst, software van derden en/of hardware van derden die met de Dienst wordt gebruikt, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs indien Parlangi of enige leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs indien het rechtsmiddel niet voldoet aan het essentiële doel ervan.

Sommige staten staan de uitsluiting van impliciete garanties of de beperking van de aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze staten zal de aansprakelijkheid van elke partij beperkt zijn tot de grootste mate die wettelijk is toegestaan.

"Zoals het is" en "Zoals het beschikbaar is" Disclaimer

De Service wordt aan U geleverd "AS IS" en "AS AVAILABLE" en met alle fouten en defecten zonder enige vorm van garantie. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst Parlangi, in haar eigen naam en in naam van haar filialen en haar en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de loop van de handel, het verloop van de prestaties, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking van het voorgaande biedt Parlangi geen garantie of verbintenis, en doet geen enkele toezegging dat de Service aan Uw eisen zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, toepassingen, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, zal voldoen aan enige prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of vrij zal zijn van fouten of defecten, of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, doen noch Parlangi, noch een van de aanbieders van Parlangi enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Service, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarin zijn opgenomen; (ii) dat de Service ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van enige informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Service, zijn servers, de inhoud of e-mails die van of namens het Bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op de toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toegestaan, zodat sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op U van toepassing zijn. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in deze sectie worden uiteengezet, in de grootste mate worden toegepast die onder het toepasselijke recht afdwingbaar is.

Toepasselijk recht

De wetten van het Land, met uitzondering van de collisieregels, zijn van toepassing op deze Voorwaarden en op Uw gebruik van de Service. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, staats-, nationale of internationale wetten.

Geschillenbeslechting

Als U enige zorg of geschil heeft over de Service, gaat U ermee akkoord om eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met Parlangi.

Voor gebruikers in de Europese Unie (EU)

Als u een consument van de Europese Unie bent, profiteert u van alle dwingende bepalingen van het recht van het land waar u woont.

Bepalingen inzake eindgebruik van de federale overheid van de Verenigde Staten

Als U een eindgebruiker van de Amerikaanse federale overheid bent, is onze Service een "Commercieel Artikel" zoals die term wordt gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101.

Verenigde Staten Wettelijke naleving

U verklaart en garandeert dat (i) U zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan het embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een "terrorist supportend" land, en (ii) U staat niet vermeld op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid.

Scheidbaarheid en ontheffing

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden als onafdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling zoveel mogelijk te verwezenlijken onder het toepasselijke recht en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Ontheffing

Behalve zoals hierin bepaald, heeft het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van de nakoming van een verplichting onder deze Voorwaarden geen invloed op het vermogen van een partij om een dergelijk recht uit te oefenen of een dergelijke nakoming te eisen op enig moment daarna, noch zal de verklaring van afstand van een inbreuk een verklaring van afstand van een latere inbreuk zijn.

Vertalingstolken

Deze Algemene Voorwaarden kunnen zijn vertaald als we ze aan u ter beschikking hebben gesteld op onze Service. U gaat ermee akkoord dat de originele Engelse tekst in geval van een geschil de overhand heeft.

Wijzigingen in deze voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een herziening van belang is, zullen wij redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren te informeren over het van kracht worden van nieuwe voorwaarden. Wat een materiële wijziging is, wordt naar ons eigen goeddunken bepaald.

Door na het van kracht worden van deze herzieningen toegang te blijven krijgen tot of gebruik te blijven maken van onze service, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als U niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de Service.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op via e-mail: info@parlangi.net.

Laatst bijgewerkt: 6 februari 2023