Privacyverklaring - Parlangi cvso

Inleiding

De bescherming van uw persoonlijke gegevens en uw privacy is zeer belangrijk voor Parlangi.

In deze Privacyverklaring geven wij duidelijke en transparante informatie over welke informatie wij verzamelen en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Daarom gaan wij zeer zorgvuldig om met de persoonlijke informatie die u ons verstrekt voor het goed functioneren van Parlangi. Parlangi houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dat betekent dat we in ieder geval:

 • uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor u ons deze hebt verstrekt, zoals verder beschreven in deze Privacyverklaring;
 • alleen persoonlijke gegevens verzamelen die nodig zijn voor de goede werking van Parlangi;
 • uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • geen persoonlijke gegevens aan derden verkopen;
 • op de hoogte zijn van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.

Parlangi is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kunt u dit doen via onderstaande contactgegevens.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we en waarom?

Uw persoonlijke gegevens worden door Parlangi verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het mogelijk maken van videoverbindingen;
 • inzicht geven in relevante gebruikersgegevens aan projectcoördinatoren en organisatiemanagers voor het goed functioneren van Parlangi-projecten;
 • deelname aan Parlangi-activiteiten;
 • het contacteren van gebruikers en coöperanten;
 • het verzenden van nieuwsbrieven en andere vormen van communicatie om gebruikers en coöperanten te informeren over Parlangi;
 • het verwerken van betalingen, als gebruiker van Parlangi en/of als coöperant;
 • het bijhouden van gebruikersstatistieken;

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonlijke gegevens van u opvragen, verwerken en opslaan:

 • om een gebruikersprofiel aan te maken dat nodig is voor de goede werking van de diensten van Parlangi, zoals:
  • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
  • andere persoonlijke gegevens: moedertaal, gewenste talen om te spreken, interesses, voorkeuren;
  • gegevens voor betalingen: bedrag, bank, bankrekeningnummer.
  • voor het aanmaken van een (openbaar) profiel waarvan de gegevens door andere gebruikers kunnen worden geraadpleegd, zoals voornaam, nationaliteit, moedertaal, andere talen die u spreekt en op welk niveau, interesses, gewenst taalniveau van de gesprekspartner.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de goede werking van Parlangi.

Informatie van het apparaat

We verzamelen informatie van en over het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten, inclusief:

 • hardware- en software-informatie zoals IP-adres, apparaat-ID en -type, apparaatspecifieke instellingen en functies, instellingen en functies van apps, app-crashes, browsertype, -versie en -taal, besturingssysteem, tijdzones, identificaties in verband met cookies of andere technologieën die uw apparaat of browser specifiek kunnen identificeren (bijvoorbeeld IMEI / UDID en MAC-adres);
 • informatie over uw draadloze en mobiele netwerkverbinding, zoals uw serviceprovider en signaalsterkte;
 • informatie over sensoren van het apparaat, zoals versnellingsmeters, gyroscopen en kompassen.

Video-oproepen

De videogesprekken die u via Parlangi voert, kunnen worden opgenomen. Op deze manier kunt u de video-opnamen later bekijken vanwege didactische of andere redenen. Deze beelden kunnen alleen worden opgevraagd door de gebruikers van wie de opnames zijn gemaakt en door Parlangi. Deze beelden worden door Parlangi niet aan derden verstrekt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de gebruikers die herkenbaar zijn in het beeld.

Privacy en ongepast gedrag

Let tijdens de videogesprekken ook op de bescherming van uw eigen privacy en die van de andere gebruiker(s). Geef daarom nooit persoonlijke gegevens zoals uw volledige naam, adres en andere contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer, social media profiel.

Parlangi doet er alles aan om de privacy van haar gebruikers te garanderen, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schendingen van de privacywetgeving door gebruikers van de diensten van Parlangi.

We proberen ervoor te zorgen dat u veilig gebruik kunt maken van Parlangi. Als u toch grensoverschrijdend gedrag ervaart of uw privacy wordt geschonden door een andere Parlangi-gebruiker, neem dan contact met ons op. Indien nodig worden er maatregelen genomen tegen misbruikers.

Minderjarigen

Het aanmaken van een profiel en de bijbehorende betaling moet altijd worden gedaan door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger, die ook akkoord gaat met deze Privacyverklaring.

Terbeschikkingstelling aan derden

Wij kunnen de gegevens die u ons verstrekt aan derden verstrekken ter ondersteuning van de hierboven beschreven doeleinden.

Elk van deze partijen gaat uitdrukkelijk akkoord met een verwerkersovereenkomst (opgenomen in deze privacyverklaring) die de nodige afspraken bevat om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte informatie niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij daar een legitiem belang bij hebben. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek met toestemming van het Openbaar Ministerie, (persoons)gegevens van ons zal opvragen. In een dergelijk geval moeten wij meewerken en zijn wij dus verplicht om deze gegevens te verstrekken.

Wij kunnen ook persoonlijke gegevens met derden delen als u ons daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft. U heeft het recht om deze toestemming te weigeren en te allen tijde in te trekken.

Opslagtermijn

Parlangi bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt of niet langer dan wettelijk is bepaald.

Concreet zullen de persoonsgegevens worden opgeslagen gedurende de volledige duur van uw gebruikerslicentie, of langer indien een wet of decreet dit bepaalt, of de wettelijke verjaringstermijn van een wettelijke vordering met betrekking tot of door Parlangi dit rechtvaardigt.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen, met inbegrip van maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Parlangi kennis kunnen nemen van uw gegevens zijn verplicht tot geheimhouding.
 • Wij gebruiken een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij pseudonimiseren / anonimiseren waar mogelijk / noodzakelijk en zorgen voor de versleuteling van persoonlijke gegevens als daar aanleiding toe is;
 • We maken een back-up van de persoonlijke gegevens om deze te kunnen herstellen in geval van fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren onze maatregelen regelmatig;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien en te kopiëren. U heeft recht op correctie en aanvulling als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U kunt eisen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, wanneer er geen legitiem doel meer is voor de verwerking, wanneer u terugkeert naar uw toestemming met betrekking tot de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan beroepen op een ander legitiem doel voor de verwerking.

U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als u de juistheid van die gegevens betwist of als u bezwaar maakt tegen de verwerking van de gegevens (zie hieronder), zodat de gegevens alleen kunnen worden verwerkt met uw toestemming, voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechter of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

U hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, met uitzondering van de persoonsgegevens die nodig zijn voor de naleving van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.

U kunt de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt en die wij automatisch verwerken, in een gestructureerd en actueel formaat ontvangen.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

Onder deze privacyverklaring vindt u hoe u contact met ons kunt opnemen om uw rechten uit te oefenen.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten, vragen wij u rechtstreeks contact met ons op te nemen. Wij nemen uw klacht serieus en doen er alles aan om u te helpen.

Indien u de reactie van Parlangi niet toereikend acht, kunt u een klacht indienen bij het College voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wijziging van de privacyverklaring

Parlangi kan zijn privacyverklaring wijzigen. Wij zullen deze wijziging aankondigen op onze website. De laatste wijziging is doorgevoerd op 6 februari 2023. Oudere versies van onze privacyverklaring worden bewaard in ons archief. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Parlangi cv; info@parlangi.net